ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Eκλογές στην ΟΜΑΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 § 4 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ, τις διατάξεις του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός», σε συνδυασμό με την με αριθμό 7270/29-3-2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» καλούνται τα Σωματεία / Μέλη της ΟΜΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00 στο κτήριο των γραφείων της ΟΜΑΕ (Λ. Κηφισίας 37, 15123 Μαρούσι, είσοδος από Λ. Σπύρου Λούη).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα προηγηθούν Ενημέρωση από το απερχόμενο ΔΣ και Τοποθετήσεις Υποψηφίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 §7 για τη συγκρότηση απαρτίας, πρέπει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο ( ½ ) συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των αντιπροσώπων των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο και θα υπάρξει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Σωματείων/ Μελών που παρίστανται με δικαίωμα ψήφου.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ και το Αθλητικό Νόμο 2725/99 όπως ισχύει, για την Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της ΟΜΑΕ προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΟΜΑΕ μετέχουν όλα τα Σωματεία / Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 4 του καταστατικού. Τα σωματεία αποκτούν δικαίωμα ψήφου αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος ενός έτους από την εγγραφή τους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται εφόσον το σωματείο διαθέτει Αθλητική Αναγνώριση,  έχει συμμετάσχει με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές του σε επίσημες διοργανώσεις της ΟΜΑΕ κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων από τη Γενική Συνέλευση ετών, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99, και εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένο, σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΜΑΕ. Τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου για το 2019 φαίνονται στην κατάσταση που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.
  • Κάθε Σωματείο/Μέλος της ΟΜΑΕ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με ένα (1) αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου που εκπροσωπούν, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου του. Κάθε Σωματείο/μέλος έχει μία ψήφο και κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί μόνο ένα σωματείο. Το δικαίωμα ψήφου το ασκεί ο τακτικός αντιπρόσωπος και σε περίπτωση κωλύματός του ο αναπληρωτής του. Εκπρόσωποι από σωματεία που έχουν μέλη στο Δ.Σ. ενεργά στελέχη, που τα τελευταία τρία χρόνια είχαν πτυχίο διαφορετικό από Αλυτάρχη ή Κριτή, δεν θα γίνουν δεκτά.
  • Τα σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην ΟΜΑΕ τους αντιπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, έως την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.00 (πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της Γ.Σ.) καταθέτοντας σχετικό απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. ή Γ.Σ., υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και με σφραγίδα του σωματείου, συνοδευόμενο από πρόσφατο έγγραφο της τρέχουσας σύνθεσης του Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, για τις υποψηφιότητες των αρχαιρεσιών της ΟΜΑΕ, προβλέπονται τα ακόλουθα:

  • Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΟΜΑΕ πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητα τους τρεις (3) ημέρες πριν τη Συνέλευση, βεβαιουμένου τούτου από το Σωματείο στη δύναμη του οποίου ανήκει ο υποψήφιος και είναι αντιπρόσωποι του σωματείου/μέλους της με δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τόσον ο τακτικός όσον και ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος των Σωματείων. Κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους δηλώνουν ότι είναι μέλη σωματείου μέλους της ΟΜΑΕ, γεγονός που βεβαιώνεται από το σωματείο στη δύναμη του οποίου ανήκει ο υποψήφιος.
  • Οι υποψήφιοι καταθέτουν με την υποψηφιότητά τους δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένης της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή (ΑΤ ή ΚΕΠ) ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κωλύματα που προβλέπει ο Ν. 2725/99 άρθρα 3,4 και 12.
  • Βάσει των υποβληθέντων υποψηφιοτήτων, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, ξεχωριστά για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
  • Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της ΟΜΑΕ, επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκπροσώπων της, απαγορευμένης της δια της πληρεξουσίου συμμετοχής.
  • Τα πρωτότυπα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν στην ΟΜΑΕ και αφορούν είτε τον εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του είτε την υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες πρέπει να έχουν αποσταλεί και παραληφθεί (μέσω ΕΛΤΑ, courier ή ιδιοχείρως) μέσα στα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται κατά περίπτωση παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση τόσον η αποστολή όσον και η παραλαβή θα πρέπει να επιβεβαιώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) άμεσα από τους ενδιαφερόμενους.
  • Όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι απαραιτήτως με την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                                 Δημήτριος Μιχελακάκης                    Αναστάσιος Καρκάνης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 2725/99
Α.Μ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 2017+2018 Αθλ.Αναγν.
1 ΦΙΜΑ 55 ΦΡ45
2 ΑΛΑ 136 ΦΒ90
3 ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ 56 ΦΡ47
4 ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 70 ΦK66
5 ΑΟΛΑΠΥΡΓΟΥ 62 ΦΕ59
6 START LINE 467 ΦΡ 67
7 ΑΛΑΛΑΜΙΑΣ 98 ΦΣ 21
8 ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ 69 ΧΒ87
9 ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 236 ΦΠ35
14 ΑΟΠΑΤΡΑΣ 76 ΦΡ43
18 ΦΙΛΜΠΑ 40 ΟΥ35
20 ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 99 ΧΑ80
21 ΕΛΕΤΑ 111 ΧΒ69
22 ΑΟΚΡΗΤΗΣ 100 ΦΤ02
23 ΛΑΒΟΛΟΥ 62 ΦΡ46
24 ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 131 ΧΒ75
25 ΑΛΕΞΑΝΘΗΣ 75 ΟΥ01
26 ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ 28 ΦΜ17
27 ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ 109 ΦΞ45
29 ΛΑΜΣΕΡΡΩΝ 50 ΟΜ 20
30 ΣΜΑΚΟΖΑΝΗΣ 23 ΦΜ19
32 ΑΣΜΑ 285 ΦΣ45
35 ΟΦΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 46 ΦΜ18
36 ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ 94 ΦΜ21
37 ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ 58 ΦΤ76
39 ΑΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101 ΦΜ22
46 OFF ROAD TEAM 16 ΦΧ11
54 ΜΑΡΣ 26 ΧΒ08
56 4Χ4 ΧΙΟΥ 17 ΧΓ17
64 ΑΣΜΑΝΗΛΕΙΑΣ 86 ΧΓ49
65 ΛΕΝΟΕ 60 ΩΨ 22
76 ΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 112 ΦΡ44
81 ΑΡΤΕΜΙΣ 39 ΦΜ34
82 ΣΦΙΚΑ 79 ΦΜ23
85 ΑΣΣΟΑΑ 168 ΦΜ50
88 ΣΜΑΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 35 ΦΨ98
89 ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 53 ΧΑ01
93 ΕΛΛΑΔΑ 152 ΦΥ57
96 ΑΣΑΧΑΝΙΩΝ 53 ΦΩ86
98 4Χ4 ΕΒΡΟΥ 33 ΧΔ 95
99 ΧΩΜΑΚΙΛΚΙΣ 61 ΧΑ40

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2024

15 & 16 Ιούνη 2024 – 20ο Rally Κορίνθου

31 Μάρτη 2024-8ο Rally Regularity Σικυωνίων -Ι.ΚΤΕΟ ΚΙΑΤΟΥ

23 & 24 Nοέμβρη 2024 – Πρωτάθλημα Crosscar RX – Διαδρόμιο