Το Πρωτάθλημα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY

Ιστορικών Αυτοκινήτων

 

OMAE/ΕΠΑ,  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  της  FIA, τον ΕΑΚ, τον Γενικό Κανονισμό, τα παραρτήματα και τις εγκυκλίους, προκηρύσσει για το 2016 το 1ο Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα Regularity  Ιστορικών Αυτοκινήτων.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΤΙΤΛΟΙ –  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

 1. Πρωτάθλημα οδηγών Regularity Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων
 2. Πρωτάθλημα συνοδηγών Regularity Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλα κατηγοριών

Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας Β – E (έως και 1961) Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας F (1962-1965)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας G (1966-1971)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας H (1972-1976)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας I (1977-1981)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας J1, J2 (1982-1990)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας Β – E (έως και 1961) Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας F (1962-1965)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας G (1966-1971)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας H (1972-1976)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας I (1977-1981)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας J1, J2 (1982-1990)  Ιστορικών Αυτοκινήτων

 

Η ΟΜΑΕ στο τέλος του έτους 2016 θα ανακηρύξει τους πρωταθλητές Ελλάδας σύμφωνα με αυτή την προκήρυξη.

 

 

APΘPO 2 – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ προβαίνει ελεύθερα (μετά από αναφορά ή αυτεπάγγελτα), στην επικύρωση, διόρθωση ή ακύρωση των αποτελεσμάτων των αγώνων που υπολογίζονται για την απονομή των αποκηρυχθέντων τίτλων, με απόφασή της που θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε 40 μέρες από την επίσημη ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του αγώνα ή μέσα σε 40 μέρες από την τελεσίδικη απόφαση σχετικά με κάθε εκκρεμή διαδικασία.

H παραπάνω ενέργεια της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ είναι ανεξάρτητη από την ανακήρυξη των νικητών και την απονομή των επάθλων του συγκεκριμένου αγώνα και ισχύει μόνο σε ότι αφορά τη βαθμολογία απονομής των ως άνω τίτλων.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των παραπάνω 40 ημερών ισχύουν τα αποτελέσματα όπως αυτά ανακοινώθηκαν, θεωρούμενα ως επικυρωμένα από την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ

 

APΘPO 3 – ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

3.1         H ΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση, να συμπεριλάβει στην προσμέτρηση των τίτλων και άλλους αγώνες που δεν αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και που πάντως θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις της.

Στην περίπτωση αυτή η ΕΠΑ πρέπει να ανακοινώσει τη σχετική της απόφαση τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την τέλεση του αγώνα που πρόκειται να συμπεριληφθεί

3.2         Eάν πριν ή κατά την τέλεση ενός αγώνα που προσμετρά για την απονομή των τίτλων δεν τηρηθεί μια προϋπόθεση από αυτές που απαιτούνται για να προσμετρήσει ο αγώνας, η ΕΠΑ μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να προσμετρήσει τον αγώνα αυτόν (π.χ. αριθμός αγωνιζομένων που ξεκίνησαν, μήκος διαδρομής, χρονική διάρκεια κλπ.). Επίσης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να απονείμει τίτλο για τον οποίο δεν συμπληρώθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις απονομής του.

 

APΘPO 4 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

H ΕΠΑ μπορεί με απόφασή της να αλλάξει τις ημερομηνίες, τους τόπους τέλεσης και τους οργανωτές ενός ή περισσοτέρων από τους αγώνες που προσμετρούν για τους προκηρυγμένους τίτλους ή να αντικαταστήσει ή να αφαιρέσει έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα πρέπει να ανακοινωθεί τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την προγραμματισμένη τέλεση των αγώνων στους οποίους θα αναφέρεται.

 

APΘPO 5 – ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5.1         Τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στους τίτλους που προκηρύχθηκαν πρέπει να ανήκουν στις αντίστοιχες κατηγορίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον ισχύοντα ΓKK και στις εγκυκλίους της ΕΠΑ.

5.2    Για να ληφθεί υπόψη βαθμολογικά ένας αγώνας πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον οκτώ (8) αυτοκίνητα.

Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από οκτώ (8), αλλά όχι λιγότερα από έξη (6), τότε o αγώνας λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω:

—           Στην περίπτωση των 7 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου κοκ.

—           Στην περίπτωση των 6 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου, ο δεύτερος του τέταρτου κοκ.

 

5.3   Για  να  ληφθεί  υπόψη  βαθμολογικά  μια  Κατηγορία  στους  αντίστοιχους  τίτλους,  πρέπει  αφ’ ενός  να  μετρά βαθμολογικά ο αγώνας, αφ’ ετέρου πρέπει να εκκινήσουν σ’ αυτήν κατηγορία, τουλάχιστον πέντε (5) αυτοκίνητα.

Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από 5, αλλά όχι λιγότερα από 3, τότε η κατηγορία λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω:

—           Στην περίπτωση των 4 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου κοκ.

—           Στην περίπτωση των 3 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου , ο δεύτερος του τέταρτου κοκ.

—           Στην περίπτωση των 2 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τέταρτου , ο δεύτερος του πέμπτου κοκ.

—           Στην περίπτωση του ενός αυτοκινήτου ο νικητής παίρνει τους βαθμούς του πέμπτου.

 

5.4    Επιπλέον βαθμοί απονέμονται (μόνο για την βαθμολογία του πρωταθλήματος) σε όλους τους τερματίσαντες ανάλογα με την Περίοδο:

Πέντε (5) βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου Β,

τέσσερις (4) βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου C,

τρεις (3) βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου D ,

δύο (2) βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου Ε &

ένας (1) βαθμός στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου F κυβισμού έως 1600 cc.

5.5   Σύστημα βαθμολογίας για την απονομή όλων των τίτλων

Συντάσσεται πίνακας γενικής κατάταξης της κατηγορίας ή της ομάδας ή της κλάσης των αυτοκινήτων που πρόκειται να βαθμολογηθούν. Ελέγχεται εάν ο αριθμός των εκκινησάντων ήταν ίσος ή μεγαλύτερος από 8, εφόσον πρόκειται για κατηγορία ή ομάδα, (εκτός αν η παρούσα προκήρυξη προβλέπει εξαίρεση) ή ίσος ή μεγαλύτερος από 5, εφόσον πρόκειται για κλάση κατηγορίας ή ομάδας, και απονέμονται οι πιο κάτω βαθμοί:

O πρώτος            15           βαθμούς

O δεύτερος         13                ”

O τρίτος               11               ”

O τέταρτος             9               ”

O πέμπτος              7               ”

O έκτος                    5             ”

O έβδομος               4             ”

O όγδοος                 3              ”

O ένατος                 2              ”

O δέκατος               1               ”

Σημείωση:

—           Εάν υπάρχει συντελεστής αγώνα οι ανωτέρω βαθμοί πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή του αγώνα.

5.6     Ο αριθμός των εκκινησάντων είναι ο αριθμός των οδηγών που παρουσιάσθηκαν, πέρασαν τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου και έκαναν τουλάχιστον 1 βαθμολογημένο  πέρασμα.

5.7  Κατόπιν αιτήματος του οργανωτή η ΕΠΑ μπορεί να αποφασίσει την μη τέλεση ενός αγώνα λόγω μικρού αριθμού συμμετοχών.

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΕΚΤΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ

Το πλήρωμα αποτελείται από τον οδηγό και ένα ή περισσότερα μέλη (τρία το πολύ που δεν θα βαθμολογουνται)

Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης.

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι ανάλογης αγωνιστικής άδειας με ισχύ για το τρέχον έτος ή ημερησίας

Το κόστος αναφέρεται στο άρθρο 6.1.2. (παράβολα)

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

7.1 Στο πρωτάθλημα γίνονται δεκτά οχήματα των κατηγοριών παλαιότητας B, C, D, E, F, G, H και I .  Οχήματα των κατηγοριών J1 και J2 συμμετέχουν χωρίς να βαθμολογούνται.

Ένα αυτοκίνητο θα κατατάσσεται σε χρονική περίοδο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και όχι απαραίτητα με την ημερομηνία κατασκευής του.

 

7.2 Χρονικές Περίοδοι κατάταξης:

 Β) 1/1/1905 έως 31/12/1918.

 1. C) 1/1/1919 έως 31/12/1930.
 2. D) 1/1/1931 έως 31/12/1946.
 3. E) 1/1/1947 έως 31/12/1961.
 4. F) 1/1/1962 έως 31/12/1965.
 5. G) 1/1/1966 έως 31/12/1971.
 6. H) 1/1/1972 έως 31/12/1976.

Ι)   1/1/1977 έως 31/12/1981.

J1) 1/1/1982 έως 31/12/1985.

J2) 1/1/1986 έως 31/12/1990.

 

7.3 Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν :

Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο της FIA (HTP)

ή

Κάρτα Regularity Ιστορικού Αυτοκινήτου της FIA

ή

Ταυτότητα FIVA

ή

Ταυτότητα εκδοθείσα από την ΟΜΑΕ/ΕΠΑ -ΕΘΕΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ KAI ΤΙΤΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Για την απονομή των προκηρυγμένων τίτλων θα προσμετρήσουν οι εξής τέσσερις (4) αγώνες:

 1. Ιστορικό Pάλλυ Ελλάδος FIA/OMAE    27-29/5/2016                        Συντ.3
 2. Ράλλυ ΑΛΑΚ            ΟΜΑΕ/ΑΛΑΚ       11/9/2016                       Συντ.1
 3. Διεθνές Pάλλυ           FIA/OMAE      21-23/10/2016                   Συντ. 2
 4. Ραλλυ Αναβάσεων Αττικής ΟΜΑΕ           4/12/  2016                        Συντ 1

 

Για να απονεμηθούν οι τίτλοι πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον δυο (2) από τους  παραπάνω τέσσερις  (4) αγώνες.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ασφάλτινες διαδρομές, με ανώτατη μέση ωριαία ταχύτητα 50 km/h. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται στην διαδρομή να περιλαμβάνονται χωμάτινες διαδρομές καλής βατότητας μόνο κατά μήκος απλών διαδρομών και σε συνολικό μήκος που δεν θα υπερβαίνει το 1% του συνολικού μήκους του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

 Η ΕΠΑ ερμηνεύει σε κάθε περίπτωση, με απόφαση της, το κείμενο της παρούσας προκήρυξης και διευκρινίζει τυχόν ασάφειες, ελλείψεις ή αντικρουόμενους όρους. Οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ως αναπόσπαστα τμήματα της προκήρυξης αυτής

 

APΘPO 10- ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

 

H παρουσία των κατόχων των διαφόρων τίτλων

στην τελετή απονομής, προκειμένου να παραληφθούν τα

κύπελλα, τα μετάλλια κλπ., είναι υποχρεωτική διαφορετικά δεν απονέμονται. H παραλαβή των κυπέλλων, μεταλλίων κλπ. δι’ αντιπροσώπου μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη αιτιολόγηση και με καθορισμό του προσώπου που θα αντιπροσωπεύσει τον κάτοχο του τίτλου, εφόσον όμως

γνωστοποιηθεί στην

ΕΠΑ

τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τέλεση της απονομής.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2024

15 & 16 Ιούνη 2024 – 20ο Rally Κορίνθου

31 Μάρτη 2024-8ο Rally Regularity Σικυωνίων -Ι.ΚΤΕΟ ΚΙΑΤΟΥ

23 & 24 Nοέμβρη 2024 – Πρωτάθλημα Crosscar RX – Διαδρόμιο